Marszałek Sejmu opóźnia rejestrację komitetu “Stop Aborcji”

Marszałek Sejmu wezwał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji" do usunięcia braków formalnych w zawiadomieniu o jego powstaniu. Zdaniem Marszałka nie przedstawiliśmy skutków finansowych projektu ustawy. Skutki finansowe w uzasadnieniu projektu są określone, ale Marszałek uznał je za "niewystarczające". W związku z powyższym kierujemy do Marszałka Sejmu list otwarty, w którym wzywamy go do niezwłocznego przyjęcia złożonego przez nas zawiadomienia o powołaniu Komitetu.

Marszałek Sejmu wezwał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej “Stop aborcji” do usunięcia braków formalnych w zawiadomieniu o jego powstaniu. Zdaniem Marszałka nie przedstawiliśmy skutków finansowych projektu ustawy. Skutki finansowe w uzasadnieniu projektu są określone, ale Marszałek uznał je za “niewystarczające”.

Jest to już piąty obywatelski projekt ustawy, który przedstawiliśmy Sejmowi w ciągu ostatnich kilku lat i żaden nie spotkał się z zarzutami natury formalnej. W tym roku nad projektem pracował zespół ekspertów z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, więc nie tylko od strony merytorycznej, ale również i formalnej jest on starannie dopracowany. Gdyby każdy komitet miał przewidywać jakie akty prawne wyda Sejm na podstawie prezentowanego projektu obywatelskiego, żaden komitet nie zostałby nigdy zarejestrowany.

W związku z powyższym kierujemy do Marszałka Sejmu list otwarty, w którym wzywamy go do niezwłocznego przyjęcia złożonego przez nas zawiadomienia o powołaniu Komitetu.


 

List otwarty
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”

Szanowny Pan Marszałek
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Na ręce Pana Marszałka, w dniu 14 marca 2016 roku, złożyliśmy zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” na rzecz zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Wraz z zawiadomieniem przedstawiliśmy projekt ustawy, jej uzasadnienie oraz ponad 1000 podpisów osób popierających projekt. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Marszałek Sejmu postanawia o przyjęciu zawiadomienia w terminie 14 dni od jego doręczenia. Termin ten minął 28 marca.

Ustawodawcza inicjatywa obywatelska służy realizacji konstytucyjnej zasady ustrojowej wyrażonej w art. 4 Konstytucji RP, który oddaje władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej Narodowi, wskazując że Naród władzę tę sprawować może również bezpośrednio. Prawo obywateli do zgłoszenia obywatelskiej inicjatywy podlega bezpośredniej ochronie art. 118 Konstytucji RP.

Pismem z dnia 24 marca odmówił Pan rejestracji inicjatywy, wzywając nas do uzupełnienia analizy finansowych skutków wykonania projektu ustawy. W piśmie powołał się Pan na błędnie zacytowany fragment uzasadnienia projektu, z którego wynikałoby, iż zakładamy wydawanie aktów wykonawczych, nieobjętych przedstawioną analizą skutków finansowych. W rzeczywistości wskazywaliśmy jedynie na możliwość przyjęcia, niezależnie od naszego projektu, innych ustaw przyznających szczególne świadczenia na rzecz rodzin, matek i dzieci. Uzasadnienie naszego projektu zawiera jednoznaczne stwierdzenie, że „projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. Wszelkie bowiem przewidziane projektem świadczenia na rzecz rodzin, matek oraz dzieci, ujęte już są w zadaniach pomocy społecznej, a budżet winien już dzisiaj przewidzieć konieczność udzielenia tych świadczeń na rzecz dzieci urodzonych, których nie pozbawiono życia w procedurze legalnej obecnie aborcji. Argumenty te przedstawiliśmy w piśmie skierowanym do Pana 29 marca.

W ubiegłych latach projekty ustawodawcze o niemal identycznym brzmieniu składane były wielokrotnie. Wyłaniani przez nieprzychylną pełnej ochronie życia większość parlamentarną marszałkowie Sejmu RP nigdy nie zgłaszali formalnych zastrzeżeń zmierzających do proceduralnej obstrukcji projektów.

Dotychczasowa praktyka Sejmu obecnej kadencji, prowadzącego prace nawet nad inicjatywami obywatelskimi, wobec których formułowano bardzo poważne zarzuty formalne, pozwalała wierzyć, że wobec inicjatywy powszechnej ochrony życia narzędzia formalnej obstrukcji również nie zostaną zastosowane.

Panie Marszałku, od Pana, jako przedstawiciela większości parlamentarnej, w której programie zapisano „ochronę życia od poczęcia oraz odrzucenie eutanazji” oraz otwartość na obywatelskie projekty ustaw, oczekujemy przychylności dla inicjatywy obywatelskiej na poziomie co najmniej równym Pana poprzednikom.

Dlatego zwracamy się do Pana Marszałka o niezwłoczne przyjęcie złożonego przez nas zawiadomienia o powołaniu Komitetu, w szczególności zaś umożliwienie doręczenia właściwego postanowienia pełnomocnikowi Komitetu z odpowiednim wyprzedzeniem przed ogólnopolskimi obchodami Dnia Świętości Życia, to jest przed dniem 3 kwietnia.

z wyrazami szacunku,

Mariusz Dzierżawski
Pełnomocnik Komitetu
Fundacja Pro – Prawo do życia

Jerzy Kwaśniewski
Zastępca Pełnomocnika Komitetu
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

 

Czy wiesz, ze grozi nam zniknięcie z mediów społecznościowych? 

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywac informację o najważniejszych wydarzeniach na froncie walki z aborcją i deprawacją!

     

    Wesprzyj naszą działalność:

    . PLN