O co chodzi w projekcie STOP PEDOFILII? Odpowiada Olgierd Pankiewicz

Czego dotyczy obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Stop Pedofilii” i jak brzmi pełna treść projektu? Autorem odpowiedzi na pytania jest Olgierd Pankiewicz.

Jaki jest cel proponowanej zmiany?

Celem projektu jest ochrona dzieci przed seksualizacją, a zarazem dopełnienie prawnej ochrony społeczeństwa przed pedofilią.

Co nie jest jej celem?

Odpowiadając na pojawiające się w mediach fałszywe wiadomości, podkreślamy, że projekt nie przewiduje karalności edukacji seksualnej.

Natomiast surowszą odpowiedzialność za zachęcanie dzieci do seksu będą ponosić wszystkie osoby, które chciałyby wykorzystać uprzywilejowaną pozycję, np. nauczyciela, psychologa, lekarza, duchownego, albo autorytet społeczny szkoły do seksualizowania dzieci.

Jakie jest uzasadnienie prawne dla tej zmiany?

Obowiązujący art. 200b Kodeksu karnego zakazuje propagowania i pochwalania pedofilii. Jednak ostatnio ta perwersja bywa przedstawiana pod nową postacią, tzw. „pozytywnej pedofilii”, której dzieci mają rzekomo same chcieć.

Jeśli pedofil nie może uzyskać akceptacji u środowiska chroniącego dziecko, to oswaja samo dziecko, coraz mocniej zachęcając je do czynności seksualnych. Idealną ofiarą dla pedofila jest dziecko, które samo uważa się za partnera seksualnego. Dlatego zakaz zachęcania dzieci do seksu uzupełnia ważną lukę w dotychczasowym przepisie, który zakazuje tylko oddziaływania na sprawców przestępstw, a na ofiary już nie.

Nadto przedwczesna inicjacja seksualna ma negatywne konsekwencje społeczne: spłaszczenie życia seksualnego, ciąże u nastolatków, przestępstwa na tle seksualnym, dramat aborcji, rozbite rodziny, dzieci pozbawione prawa do wzrastania w kochającej się rodzinie.

Są takie idee, których propagowania prawo zakazuje pod groźbą kary. Należą do nich m.in. faszyzm i komunizm, a także pedofilia. Jej nowa odmiana, tzw. „pozytywna pedofila”, opiera się na seksualizacji dzieci, czyli przedstawieniu dzieci jako obiektów seksualnych.

Treść projektu:

Obywatelski projekt „Stop pedofilii”

USTAWA z dnia ……………… r. o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) art. 200b otrzymuje brzmienie: ,,Art. 200b. §1. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. §2. Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego. §3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w §2 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §4. Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Art. 2.
Ustawa wchodzi po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

...

Więcej interesujących treści

Czego uczy nas nakaz zabicia Indi Gregory?

Sprawa Indi Gregory od kilku tygodni wstrząsa opinią publiczną na całym świecie. Nie pierwszy raz sąd w Wielkiej Brytanii nakazał zamordowanie chorego dziecka pomimo propozycji

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN