Szukaj
Close this search box.

Zaapeluj do posłów o odrzucenie Konwencji przemocowej!

znikajacy poslowiePodczas najbliższego posiedzenia Sejmu, w dniach 5-7 listopada (środa-piątek), odbędzie się głosowanie nad przyjęciem przez Polskę Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Sejm miał zająć się kwestią Konwencji już kilkakrotnie na poprzednich posiedzeniach. Jednak dzięki silnemu oporowi społecznemu głosowania zdejmowano z porządku obrad, a w końcu Konwencję skierowano ponownie do pracy w komisjach. Jednak już na nadchodzącym posiedzeniu może ona wrócić z komisji i zostać poddana pod głosowanie, którego skutkiem będzie jej ratyfikacja.

znikajacy poslowiePodczas najbliższego posiedzenia Sejmu, w dniach 5-7 listopada (środa-piątek), odbędzie się głosowanie nad przyjęciem przez Polskę Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Sejm miał zająć się kwestią Konwencji już kilkakrotnie na poprzednich posiedzeniach. Jednak dzięki silnemu oporowi społecznemu głosowania zdejmowano z porządku obrad, a w końcu Konwencję skierowano ponownie do pracy w komisjach. Jednak już na nadchodzącym posiedzeniu może ona wrócić z komisji i zostać poddana pod głosowanie, którego skutkiem będzie jej ratyfikacja.

 

Zaapeluj do posła o głosowanie przeciwko ratyfikacji Konwencji na jeden lub kilka z poniższych sposobów:

1) Zadzwoń do biura posła ze swojego regionu:

Zaapeluj o głosowanie za odrzuceniem Konwencji. Powiedz, że jego postawa w głosowaniu nad Konwencją będzie miała bezpośredni wpływ na zachowanie Twoje i Twojej rodziny podczas wyborów w jego okręgu wyborczym.

2) Wyślij e-mail na jego adres lub adres jego biura.

Przykładowa treść wiadomości:

Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Poseł

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu odbędzie się głosowanie nad przyjęciem projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo, nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy, uzasadnienie jej ustawy ratyfikacyjnej pełne jest rażących błędów merytorycznych a jej ratyfikacja będzie się wiązała z ponoszeniem przez Polskę istotnych obciążeń finansowych.

Dlatego apeluję do Pana Posła / Pani poseł o zagłosowanie przeciwko ratyfikacji tej ideologicznej Konwencji. Pana / Pani głosowanie w tej sprawie będzie miało bezpośredni wpływ na zachowanie moje i mojej rodziny podczas wyborów w naszym okręgu wyborczym.

Z wyrazami szacunku,
[podpis]

3) Jeśli to możliwe, umów się w najbliższych dniach na spotkanie w biurze poselskim i osobiście zaapeluj o odrzucenie Konwencji.

Aby pomóc w ewentualnych dyskusjach z politykami przedstawiamy 10 najważniejszych argumentów przeciwko Konwencji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które mogą się pojawić podczas rozmów.

 

 

Dlaczego nie należy ratyfikować Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet

1.       Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo (gender-based violence). Jej twórcy przyjęli, że źródłem agresji względem kobiet są różnice w pojmowaniu męskich i kobiecych ról społecznych.

2.       Konwencja całkowicie ignoruje lub marginalizuje czynniki, które są realnymi przyczynami przemocy, takie jak 1) uzależnienia od pracy, alkoholu czy narkotyków, 2) erozję norm społecznych, 3) obecność przemocy w środkach masowego przekazu, 4) uprzedmiotowienie wizerunku kobiety.

3.       Konwencja nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy. Techniczne rozwiązania zawarte w Konwencji w ogromnej większości powielają obowiązujące już w Polsce przepisy oraz programy rządowe.

4.       Wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych UE wskazują niezbicie, że Polskę charakteryzuje najniższy w Europie wskaźnik przemocy wobec kobiet i jeden z najwyższych wskaźników zgłoszeń przypadków przemocy na Policję. Dane te zostały całkowicie zignorowane przy przygotowaniu ratyfikacji.

5.       Przepisy Konwencji otwierają furtkę do rozmywania naturalnej tożsamości rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Konwencja nakłada m.in. obowiązek nauczania na wszystkich poziomach edukacji o „niestereotypowych rolach płciowych”).

6.       Konwencja budzi istotne wątpliwości z  perspektywy konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony i prawa do sądu, ponieważ pozwala adwokatom i radcom prawnym bezkarnie donosić do organów ścigania na swoich klientów, jeśli uznają, że stosowali lub mogą stosować genderowo motywowaną przemoc.

7.       Również przychylne Konwencji Biuro Analiz Sejmowych w 2012 r. przyznało (teza opinii nr 9), że zawiera ona postanowienia, które w praktyce mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z Konstytucją RP.

8.       Doświadczenia wynikające z funkcjonowania mechanizmu monitorującego bliźniaczej ideowo amerykańskiej Konwencji z Belém do Pará wskazują, że mająca działać na mocy przedłożonej Konwencji grupa monitorująca GREVIO może służyć wywieraniu presji w kierunku legalizacji i upowszechnienia aborcji.

9.       Ratyfikacja Konwencji wiązałaby się z ponoszeniem przez Polskę istotnych obciążeń finansowych na rzecz obcokrajowców. Planowana zmiana przepisów o pomocy społecznej i ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom umożliwi korzystanie z ochrony konwencyjnej mężczyznom nie będącym obywatelami RP, jeśli będą podejmować kobiece role społeczne lub posługiwać się kobiecymi atrybutami.

10.   Uzasadnienie ustawy ratyfikacyjnej jest pełne rażących błędów merytorycznych. Zawiera m.in. propozycję wprowadzenia rozwiązań, które obowiązują w polskim prawie od kilkunastu lat oraz propozycję nowelizacji ustawy o Policji, która naruszać będzie art. 10 Konstytucji (przyznanie Policji niektórych kompetencji zastrzeżonych obecnie dla sądów).

 

 

Najczęściej zadawane przez zwolenników Konwencji pytania:

 

1. Czy nie popierają Państwo równości kobiet i mężczyzn?

 W przeciwieństwie do autorów Konwencji, popieramy równość z całym zaangażowaniem. Właśnie ze względu na równość należy uszanować wolność kobiet i mężczyzn w wyborze ról społecznych, a nie narzucać im odgórnie ustalone „niestereotypowe role”. Jesteśmy przekonani, że kobiety i mężczyźni są równi, ale w oczywisty sposób się różnią. Czy stół zyskałby wyższą wartość, gdyby stał się krzesłem lub odwrotnie?

– To nie kwestia poparcia, ale uznania oczywistego faktu. Kobieta i mężczyzna są równi i właśnie z tego powodu należy respektować istniejące między nimi różnice. Jeśli państwo respektuje zasadę równości, prawo nie może deprecjonować ról społecznych określanych jako „stereotypowe” i narzucać kobietom oraz mężczyznom innych ról. Tymczasem, w świetle ideowych założeń Konwencji, „obowiązek obalania praw i praktyk dyskryminujących kobiety”, wspomniany w art. 4 ust. 2, może być odnoszony do wszelkich struktur społecznych różnicujących pomiędzy kobietą i mężczyzną. Takie mechanizmy mają charakter inżynierii społecznej.

2. Czy popierają Państwo przemoc wobec kobiet?

– Jesteśmy jej zdecydowanymi przeciwnikami. Jednak w Polsce obowiązują już wszystkie przewidziane przez Konwencję techniczne przepisy służące zwalczaniu przemocy. Co więcej – poziom przemocy wobec kobiet jest w Polsce niższy niż w krajach, które stosują rozwiązania forsowane przez Konwencję (Szwecja, Finlandia, Norwegia). Trzeba zwalczać rzeczywiste przyczyny przemocy – uzależnienia, rozluźnienie norm społecznych, uprzedmiotowienie wizerunku kobiety w mediach. Konwencja nie zajmuje się tymi tematami, a źródeł przemocy dopatruje się w podziale ról społecznych na męskie i żeńskie. To nie walka z przemocą, ale oderwana od rzeczywistości ideologia, która może tylko wzmocnić rzeczywiste przyczyny przemocy.

3. Czy nie należy zwalczać stereotypów?

– Należy zwalczać wszystko, co sprzeciwia się godności kobiety lub mężczyzny i ich prawom. Jeśli jednak jakiś stereotyp podkreśla szczególną rolę kobiety i należny jej szacunek, to czy tym samym skutecznie jej nie chroni? Konwencja natomiast – wbrew swoim postulatom – może sprzyjać eskalacji zachowań przemocowych przez odgórne narzucanie zmiany postaw społecznych. Normy umożliwiające traktowanie swojego życia jako zadania/zobowiązania próbuje się zastąpić samopromującą się wolnością, dla której drugi człowiek najczęściej stanowi przeszkodę, stając się obiektem agresji.

4. Dlaczego inne kraje, bardziej rozwinięte od Polski, przyjęły tę Konwencję?

– Państwa, które jako pierwsze podpisały konwencję, od lat stosują rozwiązania zbliżone do konwencyjnych. Mimo tego występuje w nich bardzo wysoki poziom przemocy wobec kobiet. Dla przykładu, według badań Agencji Praw Podstawowych UE, w Finlandii przemocy doświadczyło 47% kobiet, a we Francji 44%. W Polsce odsetek kobiet, które doświadczyły przemocy, jest najniższy w Unii Europejskiej i wynosi 19%. Warto też podkreślić, że żaden spośród nieeuropejskich członków Rady Europy nie podpisał Konwencji, a są to z pewnością kraje wysoko rozwinięte (Japonia, Kanada, USA, Meksyk).

5. Dlaczego tak poważna organizacja jak Rada Europy miałaby promować jakąś ideologię? Konwencje Rady Europy gwarantują przecież prawa człowieka.

– Na treść Konwencji międzynarodowych coraz częściej wpływają grupy interesów, w tym kierujące się myśleniem ideologicznym. W toku prac nad Konwencją wiele państw, w tym Polska, sprzeciwiało się ideologicznym zapisom proponowanym przez zwolenników ideologii gender, lewicowego feminizmu i marksizmu. Niestety, stanowiska Polski i innych państw nie miały istotnego wpływu na ostateczny kształt Konwencji.

6. Poziom przemocy wobec kobiet w Polsce nie jest niższy niż w innych państwach – panuje tylko zmowa milczenia wokół tego problemu.

– Statystyki temu przeczą – Polska nie tylko cechuje się najniższym w Unii Europejskiej wskaźnikiem przemocy wobec kobiet (przypomnijmy: 19%), ale równocześnie najwyższym wskaźnikiem zgłaszania przypadków przemocy Policji. Oznacza to, że nie mamy problemu z głośnym mówieniem o tym zjawisku. Tymczasem na przykład w krajach skandynawskich, stawianych w UE za przykład pod względem zapewnienia ochrony prawnej ofiarom przemocy, sytuacja kształtuje się dokładnie odwrotnie: wyjątkowo wysoki odsetek deklaracji o doświadczeniu przemocy przez kobiety powyżej 15 r . życia. Niski wskaźnik przemocy wobec kobiet w Polsce potwierdzają badania prowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która zarazem forsuje rozwiązania zbliżone do tych, które są zawarte w Konwencji.

7. W czym właściwie Państwu przeszkadza gender? Każdy ma prawo określać swoją tożsamość.

– Każdy ma prawo potwierdzać i realizować swoją tożsamość, ale istnieją w tym zakresie pewne naturalne ograniczenia. Tożsamość oznacza zgodność z rzeczywistością. Myślenie ideologiczne o zmianie tożsamości w oderwaniu od uwarunkowań biologicznych i naukowych może prowadzić do fatalnych skutków.

8. Konwencja jest korzystna z perspektywy praw kobiet.

– Konwencja nie nadaje kobietom żadnych praw, których nie gwarantowałoby polskie ustawodawstwo. Co więcej, może służyć ograniczeniu praw kobiet poprzez odgórne narzucanie „niestereotypowych ról płciowych”.

9. Konwencja nie dotyczy zwykłych ludzi, tylko „damskich bokserów” i rodzin patologicznych.

– Konwencja zawiera szereg rozwiązań o charakterze czysto ideologicznym, co stanowi zagrożenie dla całego społeczeństwa, złożonego w większości ze zwykłych ludzi, takich ja i Pan/Pani, nasi bliscy, sąsiedzi, przyjaciele. Pod pretekstem walki z przemocą wobec kobiet, która, oczywiście, zasługuje na zdecydowane potępienie, autorzy ideologicznych rozwiązań konwencyjnych chcą ingerować w życie wszystkich rodzin oraz w sposób wychowania dzieci.

10. Czy środki przeciwdziałania przemocy zawarte w Konwencji nie są potrzebne?

– W polskim prawie obowiązują już wszystkie rozwiązania zawarte w Konwencji, które faktycznie służą ochronie kobiet dotkniętych przemocą. Przepisy, które stanowią nowość, mają charakter czysto ideologiczny i ukierunkowane są na odgórną ingerencję w życie rodzin oraz w wychowanie dzieci. Obowiązujące przepisy zapewniają wystarczającą ochroną prawną, co zresztą potwierdzają niskie statystyki dotyczące przypadków przemocy domowej w Polsce. Ważną gwarancją ochrony kobiet przed przemocą domową są istniejące normy społeczne, które powinny być, zdaniem autorów Konwencji, rozbite jako „stereotypy”.

 

Poniżej lista posłów Platformy Obywatelskiej, z którymi warto się skontaktować.

 

Okręg nr 3 Wrocław

Kaczor Roman

ul. B. Chrobrego 15/23
55-200 Oława
tel./fax. 071 303 00 28
roman.kaczor@sejm.pl

 

Okręg nr 4 Bydgoszcz

Brejza Krzysztof

ul. Niepodległości 4

Hala Widowiskowo-Sportowa, pok. 117 ( 1 piętro )

88-100 Inowrocław

tel./fax   52 3550506

e-mail: krzysztof.brejza@sejm.pl

 

Okręg nr 5 Toruń

Mężydło Antoni
87-100 Toruń
ul. Bankowa 14/16/3a

(+48 56) 621 14 07

Antoni.Mezydlo@sejm.pl

Okręg nr 6 Lublin

Gąsior-Marek Magdalena

Królewska 2

20-109 Lublin

(81) 532 10 22

magdalena.gasior-marek@sejm.pl

 

Okręg nr 7 Chełm

Grad Mariusz

ul. W. Szczepankiewicza „Drugaka” 5

22-600 Tomaszów Lubelski

tel. (84) 664-40-44

mariusz.grad@sejm.pl

 

Raniewicz Grzegorz

ul. Lwowska 24

22-100 Chełm

tel. 722-140-599

grzegorz.raniewicz@sejm.pl

 

Okręg nr 8 Zielona Góra

Bukiewicz Bożenna

ul. Kościelna 2
65-064 Zielona Góra
tel./fax: 068 324 00 79, Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl

 

Sibińska Krystyna

Ul. Warszawska 6/107

66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax: (+48) 95 7388 388

mail:  biuro@krystynasibinska.pl

 

Okręg nr 10 Piotrków Trybunalski

Radziszewska Elżbieta

ul. Słowackiego 13

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. (44) 649-78-27,

elzbieta.radziszewska@sejm.pl

 

Okręg nr 11 Sieradz

Biernat Andrzej

ul. Gdańska 6
95-200 Pabianice
tel. (42) 213-04-79

andrzej.biernat@sejm.pl, biuro@platformapabianice.pl

 

Okręg nr 12 Chrzanów

Arkit Tadeusz
ul. 11 Listopada 9
32-590 Libiąż

(32) 627-10-24

tadeusz.arkit@sejm.pl

 

Bobowska Joanna

Myślenice, Rynek 20
Telefon: (12) 272-11-01, 601527820
E-mail: biuro@joannabobowska.pl

 

Okręg nr 13 Kraków

Raś Ireneusz

os. Złotej Jesieni 6/34

31-826 Kraków

Telefon/faks: (12) 647-09-41

e-mail: kontakt@ireneuszras.pl

 

Lassota Józef

ul. Marii Konopnickiej 3/4a, Kraków 30-302

tel. 12 261 76 86

tel. kom. 608 347 655

biuro@jozeflassota.pl

 

Okręg nr 14 Nowy Sącz

Cycoń Marian

ul. Jagiellońska 14,

33-300 Nowy Sącz

biuro@mariancycon.pl

tel. 18 442-07-67

 

Czerwiński Andrzej

ul. Rynek 20 m. 1
33-300 Nowy Sącz

tel./fax 18 444 17 23

biuro@andrzejczerwinski.pl

 

Gut-Mostowy Andrzej

ul. Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

tel. 18 20 664 76

biuro@mostowy.pl

Okręg nr 15 Tarnów

 

Achinger Elżbieta

ul. Limanowskiego 11,
32-020 Wieliczka
tel. (12) 265-55-16

kontakt@elaachinger.pl

 

Okręg nr 16 Płock

Gapińska Elżbieta

Plac Narutowicza 2

09-402 Płock

tel. (24) 231-64-38

e-mail: biuroposelskie.gapinska@gmail.com

 

Koźlakiewicz Mirosław

ul. Zielona Ścieżka 4
06-400 Ciechanów

tel/fax 023 673 92 57

biuro@kozlakiewicz.pl

Okręg nr 17 Radom

Czechyra Czesław

ul. Radomska. 23,

26-900 Kozienice

Tel./Fax. 048 611 21 82

electus@mp.pl

 

Okręg nr 18 Siedlce

Mroczek Czesław

ul Warszawska 163/76

05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel./fax: (025) 758-91-75

E-mail: biuro@czeslawmroczek.pl

 

Kania Andrzej

ul. Gorbatowa 13
07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 760-67-74
e-mail: andrzej.kania@sejm.pl

 

Okręg nr 19 Warszawa

Fabisiak Joanna

pl. Dąbrowskiego 5,

00-057 Warszawa

tel 22 828 – 63 79

Joanna.Fabisiak@sejm.pl

 

Kosecki Roman

ul. Nowy Świat 39

00-029 Warszawa

tel. (22) 827-60-25

roman.kosecki@sejm.pl

 

Szczerba Michał

ul. Nowy Świat 39

00-029 Warszawa

tel. (0-22) 828 09 52

e-mail: Michal.Szczerba@sejm.pl

 

Okręg nr 20 Warszawa

Durka Zenon

05 – 120  Legionowo

Piłsudskiego 33/307

tel. 48 22 784 10 00

durka.biuro@tlen.pl

 

Zakrzewska Jadwiga

ul. Paderewskiego 6

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel./fax (22) 775 30 27

jadwiga.zakrzewska@sejm.pl

 

Okręg nr 22 Krosno

Kulesza Tomasz

ul. Rynek 26

37-500 Jarosław

tel./fax 16 6230209

e-mail: bp.tomaszkulesza@wp.pl

 

Tomański Piotr

ul. Piłsudskiego 4 m. 12

37-700 Przemyśl

tel. (16) 675-07-13

biuropiotrtomanski@interia.eu

 

Okręg nr 23 Rzeszów

Butryn Renata

ul. 1 Sierpnia 12/ 517-518

37 – 450 Stalowa Wola

tel. 504 247 144

biuroposelskierb@wp.pl

 

Pluta Mirosław

ul. Józefa Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg
tel./fax (15) 823-66-75
e-mail: biuro@miroslawpluta.eu

 

Okręg nr 24 Białystok

Raczkowski Damian

ul. Malmeda 10
15-440 Białystok
tel./faks (85) 746 15 35
biuro@damianraczkowski.pl

 

Okręg nr 25 Gdańsk

Kozdroń Jerzy

Kwidzyń

ul. Warszawska 14
tel. 55 261-68-64
e-mail: Jerzy.Kozdron@sejm.pl

Borowczak Jerzy

80-371 Gdańsk-Przymorze
ul. Jagiellońska 8
tel. (58) 325-54-36

joanna.umbras@jerzy-borowczak.pl

 

Okręg nr 26 Gdynia

Biernacki Marek

ul. Abrahama 4/2, 81-352 Gdynia
tel/fax: +48 (58) 6206168

marek.biernacki@sejm.pl

 

Lamczyk Stanisław

ul. 3-go Maja 9

83 – 300 Kartuzy

tel/fax 58 736 63 73

tel. kom. 503187421,

e-mail: stanislaw.lamczyk@sejm.pl

 

Plocke Kazimierz

ul. Żarnowiecka 3,

84-110 Krokowa

e-mail: kazimierz@plocke.pl

Tel.: +48 587746445

 

Budnik Jerzy

ul. Plac Jakuba Wejhera 9
84-200 Wejherowo
woj. pomorskie

tel. (58) 672-77-00

 

Hoppe Teresa

ul. Starowiejska 25/4
81-363 Gdynia
Tel. 58 622 20 26
e-mail: info@teresahoppe.com

 

Okręg nr 27 Bielsko-Biała

Pępek Małgorzata

Żywiec, Rynek 21

malgorzata-pepek@gazeta.pl

tel. 606 642 023

 

Kowalski Sławomir

ul. Wzgórze 20
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: +48 33 819 2054
e-mail: slawomir.kowalski@sejm.pl

 

Okręg nr 28 Częstochowa

Rozpondek Halina

42-200 Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 24
telefon i  fax: (34) 361 30 66

Halina.Rozpondek@sejm.pl

 

Okręg nr 29 Gliwice

Kaźmierczak Jan

Gliwice

ul. Zwycięstwa 26/1, 44-100

(32) 230 09 25

biuro@jankazmierczak.pl

 

Głogowski Tomasz

Tarnowskie Góry

ul. Opolska  1, I piętro.
T/F: 32 768 86 11
biuro@glogowski.pl

 

Brzezinka Jacek

ul. Rynek 20 m. 2
41-902 Bytom
tel. (32) 280-22-06

biuro@jacekbrzezinka.pl

 

Okręg nr 30 Rybnik

Gadowski Krzysztof

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Katowicka 24
32 4754055
krzysztof.gadowski@sejm.pl
biuro@gadowski.pl

 

Siedlaczek Henryk

ul. Długa 9

47-400 Racibórz

tel. (32) 755-20-55

sejm@siedlaczek.pl

 

Okręg nr 32 Sosnowiec

Saługa Wojciech

ul. Św. Wojciecha 2

43-600 Jaworzno

tel. (32) 616-67-11

biuro.poselsaluga@op.pl

 

Okręg nr 33 Kielce

Gierada Artur

Al. IX Wieków Kielc 6 lok.30 (IV p.)
(budynek Becher-Platinum)
25-516 Kielce
TEL. 41 335 86 57
e-mail: biuro@arturgierada.eu

Janik Renata

ul. Jana Pawła II 13/18
25-025 Kielce

tel: 502 762 124

e-mail: renatajanik.sejm@gmail.com

 

Pietrzczyk Lucjan Marek

ul. Aleja IX Wieków Kielc 6/30, 25-516 Kielce

tel. (41) 3432425, fax. (41) 3432425

email: kielce@pietrzczyk.pl

 

Okręg nr 35 Olsztyn

Staroń Lidia

ul. Kopernika 45, pok. 11, Olsztyn

tel. 089 527 92 37

lidia.staron@sejm.pl

 

Okręg nr 36 Kalisz

Adamczak Małgorzata

ul. Dworcowa 18/3
64-000 Kościan
tel. 504 244 065
posel@malgorzataadamczak.pl

Borowiak Łukasz

ul. B. Chrobrego 22
64-100 Leszno
tel. 65 520 26 79
Telefon kom. 512 301 277
E-mail: biuroparlamentarne.po.leszno@wp.pl

 

Ziemniak Wojciech

Plac Żołnierza Polskiego 2

64-000 Kościan

tel. 65 512 03 75

e-mail: wojciechziemniak@wp.pl

 

Orzechowski Maciej

ul. Sienkiewicza 2A m. 2
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 24 24

biuro@maciejorzechowski.pl

 

Okręg nr 37 Konin

Arndt Paweł

Gniezno, ul. Chrobrego 40/41 (wejście od ul. Rzeźnickiej)
tel./fax:(61) 426-24-36;
E-mail: pawel.arndt@sejm.pl

 

Okręg 38 Piła

Chmielewski Stanisław

ul. Grochowskiego 17
77-400 Złotów

tel. (67) 349-01-40

chmielewski.biuro@gmail.com

 

Okręg nr 39 Poznań

Stuligrosz Michał

ul. Masztalarska 8
61-767 Poznań
Michal.Stuligrosz@sejm.pl

 

Tomczak Jacek

ul. Zwierzyniecka 13

60-813 Poznań

tel. (61) 842-67-91

jacek.tomczak@sejm.pl

 

Okręg nr 40 Koszalin

Suchowiejko Wiesław

ul. Plac Wolności 6/1

78-400 Szczecinek

(94) 71 272 40

E-mail: biuro.suchowiejko@gmail.com

 

Okręg nr 41 Szczecin

Oświęcimski Konstanty

Gryfice

ul. Niepodległości 63a

tel. 91 384 69 66

biuro.gryfice@oswiecimski.com.pl

 

 

Do przygotowania artykułu wykorzystano analizy prawne autorstwa Ordo Iuris.

 

{flike}

...

Więcej interesujących treści

Kolejne szpitale zabiją dzieci – mamy nowe dane!

W kolejnych polskich szpitalach wykonuje się aborcje z tzw. wskazań psychiatrycznych u matki dziecka. Przyczyną są m.in. depresja, nerwica natręctw, a nawet… uzależnienie od nikotyny.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN