Szukaj
Close this search box.

Jacek Wilk odpowiada na pytania o ochronę życia i rodziny

Publikujemy odpowiedź na zapytania do kandydatów na urząd prezydenta RP przesłane przez Jacka Wilka.

Publikujemy odpowiedź na zapytania do kandydatów na urząd prezydenta RP przesłane przez Jacka Wilka.

***

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za list i zainteresowanie moją kandydatura w kontekście spraw fundamentalnych, których z odwagą i godnością broni Państwa Fundacja. Poniżej zamieszczam odpowiedzi, na poszczególne, zadane mi przez Państwa pytania:

1.Czy uważa Pan, że prawo Polskie powinno chronić każdego człowieka od poczęcia? W szczególności, czy uważa Pan, że dzieci podejrzane o chorobę lub wadę genetyczną, można pozbawić życia poprzez aborcję?

– Zdecydowanie tak. Zgodnie z art. 8 ust. 1. i 2. mojego projektu Konstytucji Państwa Polskiego:

„1. Państwo Polskie chroni prawem przyrodzone człowiekowi godność i prawa naturalne oraz gwarantuje jak i stoi na straży swobód osobistych i obywatelskich. Życie – od poczęcia do naturalnej śmierci, wolność, własność i prawo dziedziczenia wszystkich na obszarze Państwa Polskiego są przedmiotem szczególnej ochrony prawa, w tym przede wszystkim w postaci prawnego zagwarantowania każdemu ochrony przed ich bezprawnym naruszeniem przez innych.

2. Zakazuje się dopuszczania przez władze publiczne wykonywania eutanazji i aborcji z wyjątkiem stanów wyższej konieczności, w których ciąża stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia kobiety.”

Zdecydowanie sprzeciwiam się pozbawianiu życia chorych dzieci. Miarą każdej cywilizacji jest bowiem stosunek do jednostek słabszych i pokrzywdzonych przez los, a dobijanie osób starych lub chorych jest przejawem najbardziej zwyrodniałych form barbarzyństwa.

2.Czy uważa Pan, że ktokolwiek ma prawo do posiadania innego człowieka? W szczególności, czy uważa Pan, że ktokolwiek ma prawo do posiadania dziecka, a w konsekwencji do wyprodukowania go metodą in vitro?

– Ewentualne dopuszczenie stosowania metody in vitro możliwe jest moim zdaniem wyłącznie w jednym tylko przypadku – gdy stosowanie tejże metody nie będzie się wiązać z zamrażaniem „nadmiarowych” zarodków. Jednak – co najistotniejsze – do problemu tego należy podejść bez emocji, ale w sposób racjonalny i naukowy, w szczególności poprzez przeprowadzenie (przed formalnym dopuszczeniem tej metody) rzetelnych, poważnych i wiarygodnych badań nad skutecznością i prawdziwymi skutkami tej metody. W Polsce in vitro stosowane jest już od ponad 20 lat, a nadal brak wiarygodnych danych nt. wad genetycznych oraz ewentualnych innych przypadłości (np. problemów z płodnością) osób poczętych tą metodą. Jeżeli w wyniku takich badań potwierdziłoby się, że dzieci poczęte w drodze in vitro dotknięte są znacząco częstszymi wadami – metoda ta nie powinna być dopuszczana w żadnym wypadku. Tak czy inaczej jest absolutnym skandalem finansowanie procedury in vitro ze środków publicznych gdyż zmusza to – w drodze przymusu podatkowego – do jej współfinansowania także przez osoby, dla których jest ona sprzeczna z wyznawaną przez nie etyką. Jest to absolutnie niemoralne łamanie sumienia z pomocą państwowego, nacechowanego ideologią przymusu.

3.Czy uważa Pan, że małżeństwo i rodzina powinny być szczególnie chronione? Czy dopuszcza Pan, nazywanie małżeństwem związku innego niż związek mężczyzny i kobiety?

– W szanującym się i poważnie traktujacym swoją przyszłośc państwie nie może byc do do tego żadnych wątpliwości. Zgodnie z art. 34 ust. 1. i 2. mojego projektu Konstytucji Państwa Polskiego:

„1. Małżeństwo jest trwałym związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety zawartym w celu utrzymywania rodziny – to znaczy posiadania i wychowywania przez oboje małżonków ich dzieci, wspólnego pożycia małżonków oraz prowadzenia przez nich wspólnego gospodarstwa domowego. 2. Płeć jest określana na podstawie wrodzonych cech biologicznych.”

Szereg innych przepisów tejże Konstytucji stwarza wiele gwarancji dla niezależności prawnej, ekonomicznej i światopoglądowej polskich rodzin (np. Art. 35: Małoletni do 18 roku życia pozostają pod władzą rodzicielska lub opiekuńczą. 2. Władza rodzicielska i opiekuńcza jest nietykalna. Nikomu bez jego zgody nie wolno zabrać małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielska lub opiekuńczą, nawet ograniczoną. 3. Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego z powodu popełnienia na szkodę małoletniego zabronionego pod groźbą kary czynu zagrażającego jego życiu lub powodującego trwały, ciężki uszczerbek na zdrowiu.).

Silna i niezależna od władz publicznych rodzina jest fundamentem silnego i suwerennego państwa.

4. Czy uważa Pan, że Państwo może przymusowo edukować dzieci wbrew wartościom wyznawanym przez rodziców? W szczególności czy szkoła państwowa może zachęcać do rozwiązłości, popierać wynaturzone relacje seksualne, promować środki ubezpładniające i zachęcać do aborcji?

Zgodnie z art. 36 ust. 1., 2. i 3. mojego projektu Konstytucji Państwa Polskiego:

„1. Rodzice maja pełne i nienaruszalne prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz do swobodnego i wolnego od ingerencji wszelkich innych osób przekazywania im swojego światopoglądu, przekonań moralnych, religijnych i wszelkich innych stosując w tym celu swobodnie wszelkie środki wychowawcze, edukacyjne i oświatowe, jakie uznają za stosowne.

2. Z wyjątkiem przypadków ograniczenia władzy rodzicielskiej lub opiekuńczej rodzice i opiekunowie z wyłączeniem wszelkich innych osób decydują swobodnie o wszystkich sprawach dzieci lub osób pozostających pod ich opieką, w szczególności posiadając całkowitą swobodę rozstrzygania – bez jakiejkolwiek zewnętrznej ingerencji – o sposobach wychowywania, kształcenia i opieki nad dziećmi i podopiecznymi oraz środkach i formach ochrony ich zdrowia jak i sposobach leczenia. W razie braku zgody wśród rodziców lub opiekunów spory w zakresie powyższych decyzji rozstrzygane są – wyłącznie na wniosek jednego lub obydwu rodziców lub opiekunów – przez Sąd Okręgowy.

3. Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego, ani też żaden akt lub faktyczne działanie władz publicznych Państwa Polskiego nie mogą wprowadzać jakichkolwiek obowiązkowych dla rodziców i opiekunów programów lub form wychowawczych, opiekuńczych, edukacyjnych lub oświatowych w tym programów szkolnych oraz programów nauczania i wychowania, jak również jakichkolwiek obowiązkowych dla rodziców i opiekunów środków i form ochrony zdrowia lub sposobów leczenia dzieci i podopiecznych.”

Takie zapisy konstytucyjne uniemożliwiają państwu przymusową edukację dzieci wbrew wartościom wyznawanym przez rodziców.

 

Z wyrazami szacunku,
/—/

adw. Jacek Wilk

...

Więcej interesujących treści

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN