PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI PRO - PRAWO DO ŻYCIA "Ocalone.org"

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Stypendium przyznawane jest w formie finansowej lub rzeczowej.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje w drodze uchwały decyzję o przyznaniu stypendium. Decyzję o przyznaniu stypendium Zarząd podejmuje w szczególności biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i finansową kandydata oraz wywiad przeprowadzony przez wybranego członka zarządu w formie bezpośrednich spotkań z rodzinami kandydatów.
 3. Decyzje stypendialne obowiązują przez 1 rok kalendarzowy.
 4. Stypendia Fundacji Pro-Prawo do życia otrzymują dzieci z rodzin, które wbrew przeciwnościom losu podjęły walkę o każde życie i każdemu dają szansę, wiedząc, że dziecko to dar i odpowiedzialność.
 5. Stypendyści programu org to dzieci i młodzież świadome doniosłości daru życia i dążące do stawania się dobrymi ludźmi każdego dnia. Wspieramy ich rodziny, by pomóc im rozkwitnąć.
 6. Decyzja ws. przyznania stypendium jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
 7. Podstawą wypłaty stypendium będzie umowa stypendialna zawierana pomiędzy stypendystą a Fundacją Pro – Prawo do Życia.
 8. Fundacja Pro – Prawo do Życia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian, informacja na ten temat zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie stronazycia.pl
 9. Niniejszy Regulamin uwzględnia przepisy dotyczące RODO, a wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisy ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,poz. 922, z późn. zm.).

II. Kodeks stypendysty

 1. Stypendysta przestrzega zasad moralnych zawartych w Dekalogu.
 2. Traktuje innych tak, jak sam chciałby być traktowany. Stara się współpracować z innymi dla dobra wspólnego.
 3. Jest posłuszny wobec rodziców. Wypełnia swoje obowiązki i pomaga innym członkom rodziny.
 4. Wobec kolegów jest życzliwy i kulturalny. Stara się codziennie kształtować swój charakter i dobre nawyki. Potrafi przeprosić za błąd i wyciągnąć z niego wnioski.
 5. Stara się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Codziennie czyta książki sam lub prosi rodziców lub starsze rodzeństwo, aby mu poczytali.
 6. Wie, że korzystanie z urządzeń takich jak smartfony, tablety, komputery i telewizory może być niebezpieczne. Nie korzysta z takich urządzeń dłużej niż 1 godzinę dziennie.
 7. Traktuje życie i talenty, które otrzymał, jako dar i jednocześnie zadanie do wykonania.

Fundacja Pro – Prawo do życia, ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków

Dla przelewów zagranicznych: IBAN PL79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Kod BIC Swift: INGBPLPW

Prosimy o podanie w tytule wpłaty także adresu e-mail.

Darowizna na działania statutowe Fundacji Pro-Prawo do Życia

. PLN

Darowizna na działania statutowe Fundacji Pro-Prawo do Życia

.PLN

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN